He and She    Size: 2 m high  The material: Grey granite      Year  2008
Han och Hon  Mått: 2 m hög   Material: Grå granit                      år 2008
On a ona        ška: 3 m         Materiál: šedá zula                   r. 2008

The Future (The collection Sea Sculptures)   
Size: 3 m high The material: Red granite  y. 2011

Morgondag (Samlingen Havets stenar)           
Mått: 3 m hög  Material: Röd granit          år 2011

Zítřek (ze sbírky Mořských kamenů)                             
ška: 3 m    Materiál: Cervená zula          r. 2011

You and Me in the Boat             Size: 4,5 m long               
The material: Red granite       Year  2011
This sculpture is composed of two stone benches with a round
table in the middle. You can sit there and have a confidential 
talk with someone or drink a cup of coffe. I use to sit there with 
Pink Panther.

Du och jag i båten                      Mått: 4,5 m lång          
Material: Röd granit                   År   2011
Denna skulptur består av två stenbänkar med ett runt bord i mitten. 
Du kan sitta där och ha ett konfidentiell samtal med någon eller fika.
Jag brukar sitta där med Rosa Pantern.

Ty a já v lodi                              Délka: 4,5 m                         
Materiál:  Cervená zula                  Rok 2011
Tato socha sestává ze dvou kamenných lavic s kulatým stolkem uprostřed
Můžete tam sedět a s někým důvěrně rozmlouvat nebo vypít šálek kávy.
Já tam sedávám s Růžovým Pantherem.

 


The Rolling Wave          The material: Swedish Marble & Black Granite                     y. 2011
Rullande våg                  Material: Svensk marmor & diabas                                  år 2011
Postupující vlna              Materiál: švédský mramor & černá žula                             rok 2011
The Sea Gate (The collection Sea Sculptures) Size: 5,2 m high 
The material: Red granite                                        Year 2008
Havets Port (Samlingen Havets stenar)          Mått: 5,2 m hög 
Material: Röd granit                                                      År 2008
Mořská brána  ( ze sbírky Mořských kamenů)   ška: 5,2 m    
Materiál:  Cervená zula                                               Rok 2008The Broken Circle   (The collection Sea Sculptures)   Size: 3,2 m high 
The material: Red granite                                                        Year 2011
Sometimes have I heard people talk about how an artist express 
himself/herself. Well, I feel that with this sculpture  have I expressed 
myself. It is about the shape and about the volume. About the beautiful 
surface of the stone and about the balance.


Bruten Cirkel                                     Mått: 3,2 m hög  
The material: Röd granit                                   År 2011

Ibland har jag hört folk prata om hur en konstnär uttrycker sig. 
Ja, jag känner att med denna skulptur har jag uttryckt mig
Det handlar om formen, om den stora volymen. Om stenens
vackra yta och om balansen.
                            
Zlomený kruh  ( ze sbírky Mořských kamenů)   Výška: 3,2 m   
Materiál: Cervená zula                                                    Rok 2011

Někdy jsem slyšela lidi mluvit o uměleckém vyjádření. A mám pocit, že 
s touto sochou jsem se vyjádřila. Jedná se o tvar a objem. O krásný povrch 
kamene a o rovnováhu.


       

The Spiral This is to express a sense of movement, 
the opposite of stone´s usual squareness.   Year 2011
Spiral   Det rör sig om att uttrycka en känsla av rörelse, 
motverka stenens vanliga kantighet.              År 2011
Spirála.  Jde o vyjádření pohybu, protiklad obvyklé 
hranatosti kamene.                                        Rok 2011


The same sculpture in two different environments.
Samma skulptur i två olika miljöer.
Stejná socha ve dvou různých prostředích.
 
The Orkan´s Eye - it is always quiet in the middle of the storm 
Size: 5m wide                                          Material:Granite  2010
Vindöga - det är alltid stilla mitt i stormen                            
Mått: 5 m bred                                    Material: Granit        2010
Oko uragánu - uprostřed větrného víru je vždy klid.             
Velikost: 5 m dlouhý                           Materiál: žula           2010

Two tractors help each other when we place all parts of the sculpture.
Två traktorer hjälper varandra när vi placerar alla delar av skulpturen.
Dva traktory si navzájem pomáhají, když umystujeme všechny části sochy. 
 
The work with my sculptures usually starts with acrobatic excercises between the two loaders. And of coarse in the middle of the winter, which is the industrial "low season". Ice on the ground and this block weighs approx. 15 tons. 

Arbete med mina skulpturer inleds vanligtvis med akrobatiska övningar mellan två hjullastare. Och mitt i vintern förstås, som är lågsäsong i stenindustrin. Is på marken och detta blocket väger ca 15 ton.

Práce s mými sochami obvykle začíná akrobatickými kousky mezi dvěma nakladači. A samozřejmě, uprostřed zimy, kdy má kamenoprůmysl nízkou sezónu. Země pokrytá ledem a tento kvádr váží asi 15 tun.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar